Neapykantos terminų žodynėlis

Ableizmas (eng. ableism) 

Žmonių su negalia diskriminacija dėl jų negalios. Kitaip sakant, tai yra asmenų nuvertinimas ir engimas („Aš galiu tai padaryti, o tu – ne“), neteisingų / nepagrįstų prielaidų apie negalią kūrimas. Tai įsitikinimas, kad tik žmonės be negalios yra „normalūs.“ Ableizmas dažniausiai yra sisteminis elgesys, reiškiamas žodinėmis pastabomis, komentarais, neigiamais ir paniekinančiais pasisakymais apie negalią. Ableizmu galime vadinti ir tokius atvejus, kai žmogaus gebėjimai vertinami pagal socialiai sukonstruotą „normalaus“ individo suvokimą (kaip asmuo turi elgtis, atrodyti, kokį rezultatą pasiekti) ir diskriminuojama, jei žmogus tokio apibrėžimo neatitinka.

Pavyzdžiai: žodinės pastabos vartojant medicininę reikšmę turinčias frazes (pvz. „Ar tu kurčias?“, „Jis bipolinis šiandien“); nepagrįstų prielaidų kūrimas apie tai, ką asmuo su negalia gali, ir ko negali padaryti; perdėtas globėjiškumas ir išankstinis įsitikinimas, kad asmuo su negalia pats savimi pasirūpinti negali.

Antisemitizmas

Priešiškumas ir išankstinis nusistatymas prieš žydus, jų religinę (judėjų) ir etnines grupes. Antisemitizmas apima bet kokią neigiamą raišką žydų atžvilgiu: nuo individualios neapykantos iki žiauraus šios grupės ar atskirų jos narių persekiojimo. Šią sąvoką galima skirstyti į tris kategorijas: 1) religinis antisemitizmas, nukreiptas prieš judaizmo religijos išpažinėjus; 2) rasinis antisemitizmas, nukreiptas prieš žydų tautą; 3) naujasis, šiuolaikinis antisemitizmas (susijęs su antisionizmu, t. y. nukreiptas prieš Izraelio valstybę ir jos užsienio politiką).

Pavyzdžiai: prielaidos, kad žydai yra turtingi ir kontroliuojantys (t .y. valdantys bankus, žiniasklaidą ir kitus sektorius); komentarai apie išvaizdą („atrodai kaip žydas“); smurtiniai išpuoliai košerinio maisto parduotuvėse, sinagogose ir pan.

Bifobija

Neracionali ir nepagrįsta biseksualumo (seksualinės orientacijos, kai lytinis potraukis jaučiamas abiejų lyčių – vyriškosios ir moteriškosios – asmenims), biseksualių asmenų baimė, išankstinis nusistatymas tokių asmenų atžvilgiu, bjaurėjimasis jais, neapykantos ir / ar paniekos reiškimas, tokių asmenų diskriminacija asmeniniu ar instituciniu lygmeniu. Bifobija gali būti ir vidinė – ją galime suprasti kaip savo seksualinės orientacijos neigimą, priverstinį bandymą susitaikyti su heteroseksualumu kaip vienintele teisinga lytine orientacija.

Pavyzdžiai: neigimas, kad tokia seksualinė orientacija gali egzistuoti (Mylėk arba moteris, arba vyrus”); priešiški komentarai, kvestionuojantys tokios seksualinės orientacijos realumą; grasinimai ir įžeidinėjimai internete ir pan.

Eidžizmas (eng. ageism)

Stereotipai, išankstinis nusistatymas ir diskriminacija dėl amžiaus. Jie gali būti išreiškiami ir tam tikro amžiaus žmonių (įprastai vyresnių) neigiamu vaizdavimu žiniasklaidos priemonėse, politikų pasisakymuose ir pan.

Pavyzdžiai: atleidimas iš darbo dėl amžiaus, atsisakymas teikti tam tikros srities (pvz., automobilio, kelionių) draudimo paslaugas dėl besikreipiančiojo amžiaus ir pan.

Homofobija

Neracionali ir nepagrįsta homoseksualumo (ar homoseksualių asmenų) baimė, išankstinis nusistatymas tokių asmenų atžvilgiu, bjaurėjimasis jais, neapykantos ir / ar paniekos reiškimas, homoseksualių asmenų diskriminacija asmeniniu ar instituciniu lygmeniu. Homofobija gali būti ir vidinė – ją galime suprasti kaip savo seksualinės orientacijos neigimą, priverstinį bandymą susitaikyti su heteroseksualumu kaip vienintele teisinga lytine orientacija.

Pavyzdys: įvairūs neapykantos nusikaltimai homoseksualių asmenų atžvilgiu; išpuoliai prieš homoseksualių asmenų interesus atstovaujančias organizacijas (pvz., durų padegimas); LGBT+ simbolių išniekinimas ir pan.

Lesbofobija

Žr. homofobija. Lesbofobija – tai homofobija, nukreipta prieš homoseksualias moteris. Šis terminas naudojamas apibūdinti daugialypę diskriminaciją (eng. intersectionality), kuomet diskriminuojama ne tik lytinės orientacijos (homoseksualumo), bet ir lyties (moterų) pagrindais.

Heteroseksizmas

Įsitikinimas, kad kiekvienas asmuo turėtų būti heteroseksualus; asmenų, kurie nėra heteroseksualūs, smerkimas. Be to, heteroseksizmas gali būti suprantamas ir kaip heteroseksualumo „pranašumas“ prieš kitas seksualines orientacijas.

Pavyzdžiai: „heteroseksualinės privilegijos” palaikymas („Aš normalus, o tu ne”), diskusijų homoseksualumo tema vengimas mokyklose ir kitose viešose vietose suvokiant jas kaip „jautrias” ir galinčias supykdyti kitus, t. y. heteroseksualius asmenis.

Islamofobija

Religinės bendruomenės – musulmonų – diskriminacija dėl jų religijos. Islamofobiją įprastai galime atpažinti dėl nepagrįstos baimės, nusistatymo ir neapykantos šiai religinei bendruomenei, tolerancijos stokos musulmonams ir jų religinėms apeigoms. Ji dažnai reiškiama suvokiant islamo religiją kaip vienareikšmį terorizmo šaltinį neatskiriant jos nuo radikaliojo islamizmo (musulmonų fundamentalistų).

Pavyzdžiai: smurtas prieš musulmonus, vandaliniai ir smurtiniai išpuoliai prieš mečetes ir tikinčiuosius.

Klasizmas (eng. classism)

Diskriminaciniai veiksmai instituciniu, kultūriniu ar individualiu lygmeniu, kurie rodo, kad asmuo yra vertinamas pagal užimamą socio-ekonominę klasę, kilmę, darbo pobūdį, išsilavinimo lygį ir pan. Įprastai klasizmas reiškia ir tam tikrų išankstinių savybių bei gebėjimų priskyrimą žmogui ir skirtingą elgesį su žmonėmis dėl jų socialinės padėties.

Pavyzdžiai: žemesnę socio-ekonominę klasę užimančių žmonių menkinimas; priešiškumas mažesnį ekonominį kapitalą sukaupusiųjų atžvilgiu.

Ksenofobija

Pažodžiui iš graikų kalbos – užsieniečių (xenos) baimė (phobos). Nepagrįsta baimė ir / ar nepasitenkinimas svetimšaliais ar nepažįstamaisiais, kurie skiriasi nuo likusios visuomenės dalies. Išskiriami du pagrindiniai ksenofobijos objektai – asmenų grupės ir kultūriniai elementai. Pirmuoju atveju, ksenofobija reiškiama asmenų grupės (įprastai, imigrantų) diskriminacija, niekinimu, priešiškomis smurtinėmis reakcijomis. Žiauriausia tokios ksenofobijos išraiška – genocidas. Antruoju – kultūrinės ksenofobijos – atveju, neapykanta įprastai nukreipiama į specifinį kultūrinį elementą. Ši neapykantą skatina priešiškumą kitataučiams ir kitakalbiams.

Pavyzdžiai: užsieniečių iš Azijos regiono kaltinimas koronaviruso atvežimu ir platinimu šalyje, jų šalinimasis Covid-19 pandemijos pradžioje. 

Mizandrija

Pažodžiui iš graikų kalbos – neapykanta (misos) vyrui (andros). Išankstinis nusistatymas, priešiškumas ir neapykanta vyriškosios lyties asmenims, kraštutinė seksizmo forma, kuri įprastai tapatinama su radikaliuoju feminizmu.

Pavyzdžiai: vyrų viešojoje erdvėje (pvz., reklamose ar filmuose) vaizdavimas juos „idiotizuojant”, t. y. pateikiant kaip kvailus, negebančius prisiimti atsakomybės, nuo moters (įprastai žmonos) priklausančius asmenis.

Mizoginija

Pažodžiui iš graikų kalbos – neapykanta (misos) moteriai (gyno). Išankstinis nusistatymas, priešiškumas ir neapykanta moteriškosios lyties asmenims. Kraštutinė seksizmo forma, dažnai vartojama norint pabrėžti priešiškus vyrų veiksmus prieš moteris, kvestionuojančias patriarchalinį status quo. Visuomenėse, kur mizoginija yra paplitusi, įprastai vyrauja aukšti smurto (tiek psichologinio, tiek fizinio) prieš moteris rodikliai.

Pavyzdžiai: moterų nuvertinimas tiek privačioje, tiek viešojoje erdvėje; skirtingas elgesys su vyriškosios (labiau teigiamas, pagarbesnis) ir moteriškosios lyties (labiau neigiamas) asmenimis. 

Rasizmas

Įsitikinimas, kad įgimti biologiniai rasių skirtumai lemia kultūrinius ar individualius pasiekimus, jog viena rasė yra aukštesnė už kitą ir dėl to turi teisę valdyti žemesniąją. Kitaip tariant, rasizmas lemia diskriminacijos, išankstinio nusistatymo atsiradimą kategorizuojant žmones į tam tikros rasės atstovus (baltieji, tamsiaodžiai ir pan.), taip pat kitos odos spalvos, etninės kilmės atžvilgiu. Tam tikrais atvejais rasizmas gali būti suprantamas kaip viena iš ksenofobijos formų. Jis taip pat gali būti išreikštas nepakantumu, t. y. ignoravimu, vengimu, niekinimu, atsisakymu plėtoti santykius, griežtų teisinių sankcijų taikymu, įprastų pilietinių teisių nepripažinimu ar net smurtu ir atviros neapykantos demonstravimu.

Pavyzdžiai: neapykantos išpuoliai prieš juodaodžius, nepagrįstas didelis policijos dėmesys kitos rasės žmonėms (sisteminis rasizmas); kitos odos spalvos asmenų šalinimasis (pvz., atsisakant sėdėti šalia) ir pan.

Romofobija (antiziganizmas)

Romų tautinės bendruomenės diskriminacija ir marginalizacija. Romofobiją galime skirstyti į individualią (t. y. kai asmuo turi neigiamą ir / ar rasistinį požiūrį į romus) ir institucinę (t. y. kai tam tikra institucija atsisako ar vengia spręsti tautinės bendruomenės problemas, imasi nepagrįstų veiksmų prieš romus). Toks nepagrįstų veiksmų egzistavimas pažeidžia lygiavertiškumo ir lygiateisiškumo principus diskriminuojant romų bendruomenę vien tik dėl jos narių kilmės.

Pavyzdžiai: stereotipinis ir dažniausiai išankstinis romų tautybės žmonių nuvertinimas, juos vadinant vagimis, tikint, kad jie būtinai yra nepatikimi, nemandagūs ir pan.

Seksizmas

Diskriminacijos forma, atsirandanti tikint, kad viena lytis yra natūraliai pranašesnė už kitą. Šis įsitikinimas susijęs su išankstiniais lyčių stereotipais. Seksizmas tam tikroje situacijoje ar srityje neleidžia užtikrinti moterų ir vyrų lygybės principų, apriboja pagrindines žmogaus teises ir laisves.

Pavyzdžiai: seksistinės reklamos, vaizduojančios, pavyzdžiui, vyrą mokantį moterį, kaip naudoti tam tikrą prietaisą; paniekinantys komentarai, kuomet nepagrįstai kvestionuojama tam tikros srities eksperčių moterų kompetencija būtent dėl jų lyties ir pan.

Transfobija

Neracionali ir nepagrįsta lyties normų neatitikimo ar pažeidimo baimė. Kitaip tariant, tai baimė arba priešiškumas vyriškoms moterims, moteriškiems vyrams, persirengėliams, translyčiams, transeksualiems ir kitiems asmenims, kurie neatitinka gimimo metu priskirtai lyčiai taikomų stereotipų.

Pavyzdžiai: tikslingas atsisakymas kreiptis į translytį asmenį jo pasirinktu vardu vietoje to vartojant gimimo metu duotą vardą; itin komplikuotas lyties keitimo procesas (reikalingi teisminiai procesai) ir pan.

 

Šaltiniai

Leidiniai:

Colman, Andrew M. (2015). A Dictionary of Psychology (4th ed.). Oxford University Press (ableizmas, mizandrija, rasizmas, seksizmas).

LR Generalinės Prokuratūros Ikiteisminio tyrimo dėl neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančios kalbos atlikimo, organizavimo ir vadovavimo jam ypatumų metodinės rekomendacijos (antisemitizmas, rasizmas, transfobija).

Scott, J. (2014). A Dictionary of Sociology. Oxford University Press (islamofobija).

Selling, J., End, M., et al. (2015). Antiziganism: What’s in a word? ; Proceedings from the Uppsala International Conference on the Discrimination, Marginalization and Persecution of Roma, 23-25 October 2013. Cambridge Scholars Publ. (romofobija).

Interneto šaltiniai:

‘What Is Ageism? | Discrimination & Rights,’ Age UK: https://www.ageuk.org.uk/information-advice/work-learning/discrimination-rights/ageism/  (eidžizmas).

‘What Is Classism’ | Class Action: https://classism.org/about-class/what-is-classism/ (klasizmas).

Europos Taryba: coe.int/en/web/human-rights-channel/stop-sexism (seksizmas).

EIGE Gender Equality Glossary & Thesaurus (bifobija, homofobija, heteroseksizmas, seksizmas, transfobija).

International Organization for Migration | ‘Xenophobia’: https://www.iom.int/xenophobia (ksenofobija).

Mano Teisės: https://manoteises.lt/straipsnis/rasizmas-ir-ksenofobija/ (ksenofobija).

Kommissionen Mot Antiziganism: https://www.minoritet.se/user/motantiziganism/antiziganism/index.html (romofobija).

National Conference for Community and Justice: nccj.org/classism-0 (klasizmas).

Aron, Nina Renata. ‘What Does Misogyny Look Like?’ The New York Times, 8 Mar. 2019: nytimes.com/2019/03/08/style/misogyny-women-history-photographs.html (mizoginija).

‘Disablism and Ableism | Disability Charity Scope UK,’ Scope: scope.org.uk/about-us/disablism/ (ableizmas).

Illing, Sean. ‘What We Get Wrong about Misogyny’. Vox, 5 Dec. 2017: vox.com/identities/2017/12/5/16705284/elizabeth-warren-loss-2020-sexism-misogyny-kate-manne (mizoginija).

Pasaulio sveikatos organizacija: who.int/westernpacific/news/q-a-detail/ageing-ageism (eidžizmas).