Naudingos nuorodos

Naudinga informacija

Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa apie neapykantos kalbą (2022). Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Lietuvos gyventojų nuomonę apie neapykantos kalbos reiškinį. Tyrimą atliko: „Spinter tyrimai“.

Institucinis atsakas į neapykantos kalbos reiškinį Lietuvoje: nepriklausoma apžvalga (2021). Apžvalgoje aptariama neapykantos kalbos samprata, jos teisinis reglamentavimas, paplitimas Lietuvoje ir visuomenės supratimas apie šį reiškinį. Taip pat pristatyta aktuali teismų praktiką ir įvertinami iššūkiai, kylantys institucijoms, dirbančioms neapykantos kalbos ir diskriminacijos užkardymo srityse, pateikiamos rekomendacijos skirtingoms suinteresuotoms šalims, siekiant, kad neapykantos kalba būtų geriau atpažįstama ir efektyviau užkardyta.

Policijos pareigūnų (-ių) ir prokurorų apklausos ataskaita (2021). Dr. Liutauro Labanausko atliktame tyrime aiškinamasi, su kokiais iššūkiais tirdami (-os) neapykanta motyvuotas nusikalstamas veikas susiduria policijos pareigūnai (-ės) ir prokurorai (-ės). Leidinyje nustatoma, kokios informacijos, susijusios su neapykantos indikatoriais ir motyvais, reikia teisėsaugos atstovams, aiškinamasi, kokios yra jų nuostatos tiriant neapykantos nusikaltimus.

Policijos pareigūnų (-ių) tikslinės grupės diskusijos analizė (2021). Dr. Liutauro Labanausko atliktame tyrime nagrinėjama, su kokiais iššūkiais susiduria teisėsauga tirdama neapykantos motyvuotas nusikalstamas veikas bei pareigūnų (-ių) nuostatos tiriant tokio pobūdžio nusikaltimus.

Prokurorų (-ių) tikslinės grupės diskusijos analizė (2021). Dr. Liutauro Labanausko atliktame tyrime analizuojama, su kokiais iššūkiais susiduria teisėsauga tirdama neapykanta motyvuotas nusikalstamas veikas bei prokurorų (-ių) nuostatos tiriant tokio pobūdžio nusikaltimus.

Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa apie neapykantos kalbą (2020). Apklausoje pateikiami duomenys apie Lietuvos gyventojų nuostatas ir supratimą apie neapykantos kalbą, šio reiškinio, kaip nusikaltimo, suvokimą.

Dažnai užduodami klausimai apie neapykantos nusikaltimus. Tai Lietuvos žmogaus teisių centro 2020 metais parengtas dokumentas, kuriame trumpai ir aiškiai pristatoma, kas yra neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba, kokia yra jų žala bei pateikiama informacija, ką daryti patyrus neapykantos nusikaltimą.

Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita. 2019 metais pristatyto tyrimo apžvalgoje galima susipažinti su skirtingų bendruomenių patirtimis. Tyrime įvertintas žydų, romų, LGBT*, musulmonų ir kitos rasės asmenų pažeidžiamumo pobūdis, patiriamos neapykantos latentiškumo lygis ir poveikis, bendruomenių apsaugos poreikiai.

Kovojant su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba Europoje. 2018 metais publikuotame leidinyje pateikiama informacija apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir Maltoje. Leidinyje pateikiama lyginamoji neapykantos nusikaltimų analizė, geroji praktika, internetinio įrankio, skirto pranešti apie neapykantos nusikaltimus, parengimo vadovas.

Neapykantos kurstymas Lietuvoje. Informaciniame grafike trumpai ir aiškiai pateikiama neapykantos kurstymo statistika Lietuvoje.

Teisėsaugos institucijoms

Institucijų atsakas į neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus. Mokymo metodologija (2021) Leidinys skirtas pareigūnams, tiriantiems neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. Jame skiriamas dėmesys neapykantos nusikaltimų atpažinimui, prevencijai, tyrimo veiksmų ypatumams, teismų praktikos aktualijoms. Tai yra mokymo medžiaga teisėsaugos institucijų darbuotojams (ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų, teisėjų) žinių ir gebėjimų ugdymui siekiant atpažinti neapykantos atvejus, reaguoti į juos ir ištirti bei priimti sprendimus šios kategorijos bylose. Parengė: Vilius Velička kartu su dr. Aurelijumi Gutausku, dr. Žaneta Navickiene ir Lamučiu Laužiku.

Rekomendacijos dėl baudžiamosios atsakomybės už neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas taikymo. Dr. Dovilės Murauskienės 2019 metais parengtame dokumente paprastai ir aiškiai paaiškinama, kuo nuo kitų nusikaltimų skiriasi neapykantos nusikaltimai, kokius iššūkius kelia jų reglamentavimas, kaip reikėtų juos vertinti bei tirti.

Pareigūnų veiksmai neapykantos nusikaltimų atvejais ir prevencinė veikla užkardant neapykantos nusikaltimus. Tai metodologinė medžiaga, skirta įgyvendinti pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo programą. Šį 2020 metais publikuotą leidinį parengė dr. Žaneta Navickienė ir Kristina Miliūnė. Metodologija sukurta atsižvelgiant į tai, kad teisėsaugos institucijų pareigūnams trūksta žinių žmogaus teisių, lygybės ir įvairovės, nediskriminavimo temomis, gebėjimų, kaip tinkamai reaguoti į pranešimus apie neapykantą, šališkumo motyvuotos incidentus.

Rekomendacijos dėl ikiteisminio tyrimo dėl neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančios kalbos organizavimo. Dokumente išaiškinami pagrindiniai su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba siejami terminai, tokių nusikaltimų specifika bei pavojingumas, aplaidaus požiūrio į tokias nusikalstamas veikas žala, pristatomi būtini efektyvaus tyrimo elementai ir jų taikymo nauda.

Pagalba nukentėjusiems nuo homofobinių, bifobinių it transfobinių neapykantos nusikaltimų. Šiame 2016 metais parengtame praktiniame vadove pateikiama mokomoji medžiaga, kaip tinkamai įgyvendinti Nusikaltimų aukų direktyvą. Patarimai, rekomendacijos ir siūlomos priemonės skirtos policijos pareigūnams, prokurorams ir teismų administracijos darbuotojams.

Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese.  Leidinyje paprastai ir aiškiai paaiškinama, kaip asmenys reaguoja į nusikaltimo (ypač smurtinio) metu patiriamą stresą, kokių ilgalaikių psichologinių pasekmių gali turėti nusikaltimas ir netinkamas baudžiamojo proceso vykdymas. Dokumente taip pat pateikiami patarimai, kaip turi elgtis pareigūnai, tyrėjai ir kt. norėdami išvengti antrinės asmens viktimizacijos.

Policijos vaidmuo tiriant neapykantos nusikaltimus, nukreiptus prieš LGBTI asmenis: mokymai profesionaliam policijos atsakui užtikrinti

Šis mokymų vadovas skirtas paruošti policijos pareigūnus reaguoti į neapykantos nusikaltimus prieš LGBTI asmenis. Leidinyje paaiškinama, kodėl neapykantos nusikaltimams ir kitokio pobūdžio smurtui prieš LGBTI asmenis turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Taip pat pristatomas neigiamas neapykantos nusikaltimų poveikis psichikos sveikatai ir pateikiami praktiniai patarimai, kaip užtikrinti lygiavertišką paslaugų teikimą nepriklausomai nuo nukentėjusio asmens lytinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Leidinį Lietuvos kontekstui pritaikė Goda Jurevičiūtė ir Ieva Laugalytė. Originalų leidinį parengė Europos Komisija.

Teisiniai aspektai

Nusikaltimų aukų direktyva. 2012 metais Europos Parlamentas ir Europos Taryba priėmė direktyvą, kurioje nustatė būtiniausius nusikaltimų aukų (įskaitant ir nukentėjusiųjų nuo neapykantos nusikaltimų) teisių, paramos ir apsaugos standartus. Ši direktyva visa savo apimtimi yra privaloma ir Lietuvai.

ES Nusikaltimų aukų direktyva: vadovas. Dokumente teisininkė Mėta Adutavičiūtė išaiškina Nusikaltimų aukų direktyvos reikalavimus ir kokias teises turi nuo nusikaltimų nukentėję asmenys.

Neapykantos terminų žodynėlis. Puslapyje pateikiamos pagrindinės sąvokos, vartojamos apibūdinti įvairias priešiškumo tam tikrai socialinei grupei apraiškas.